اپلیکیشن سیستم مدیریت فهرست اموال یاس

اپلیکیشن سیستم مدیریت فهرست اموال یاس

مشاهده وب سایت

اپلیکیشن سیستم مدیریت فهرست اموال یاس

 • فناوری‌ استفاده شده

  java 11.0.11.1 amazon correto
  opne liberty 19.0.0.7
  java ee 8.0
  microprofile 3.0
  postgresql 10.12
  KeyCloak 7
 • ترکیب رنگ بندی

 • لینک وب سایت

  https://yasinventories.co.uk

چه چیزی ارائه میدهیم ؟

اگر روش کار ما را دوست دارید، بگذارید درباره خدمات خود صحبت کنیم.

شرح خدمات