پرتال مدیریت پروژه TTZ

تعریف چهار نوع پروژه سازمانى براى هر نوع پروژه یک گردش کار مدیریت پروژه متفاوت تعریف کنید فرم ها و فرایندهاى سفارشى براى تایید، برنامه ریزى، اجرا، تکمیل و بایگانى پروژه ها
پرتال مدیریت پروژه TTZ
 • وضعیف پروژه را به صورت گرافیکى با توصیف مرحله و مرحله فعلى مشاهده کنید
 • اتصال جدول هاى زمانى به فعالیت هاى پروژه اى براى محاسبه عملکرد ماهانه کارکنان
 • اتصال به سیستم درخواست مرخصى و ماموریت ها
 • به طور خودکار وضعیت اسناد مربوطه را در سایت هاى پروژه بررسى کنید
 • تقویم هاى سفارشى را براى هر نوع قرارداد پرسنل تعریف کنید
 • الگوهاى برنامه ریزى و سایت هاى پروژه را تعریف کنید
 • شاخص هاى کنترل را به عنوان فیلدهاى سفارشى تعریف کنید
 • داشبورد مدیریت را با قابلیت انتقال از سطح سازمان به لایه مدیریت میانى، مدیر پروژه و پروژه تعریف کنید
 • ادغام با PowerBI
 • رسم منحنى S به طور سیستماتیک
 • امکان تعامل بین مدیر عامل و مدیران پروژه از طریق سایت هاى پروژه
021-22130288 021-26741787

برای ارتباط با ما می توانید از طریق فرم تماس در صفحه زیر اقدام نمایید.

تماس با ما